Menu Close

Teisės aktai

Dėl ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo  (PAKEITIMAI ĮSIGALIOJA NUO 2017-09-01)

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 pakeitimo įstatymas (PAKEITIMAI ĮSIGALIOJA NUO 2017-09-01)

Bendravimo su vaikais tobulinimo programos (kursų) vykdymo Panevėžio mieste tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Švietimo ir Mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1775 „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu,  socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo (Valstybės žinios, 2011, Nr.: 103 -4858)

Dėl Bendrųjų socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo (Valstybės žinios: 2011-08-04 Nr.99-4675) NEGALIOJA

Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo 2016-11-03 Nr. 26187

Dėl Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Valstybės žinios: 2011-07-28 Nr.97-4600)

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Valstybės žinios: 2011-07-23 Nr.96-4533

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo (Valstybės žinios,2011-07-20,Nr. 92-4384)

Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimoValstybės žinios: 2011-07-20 Nr.92-4396

Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo  Valstybės žinios: 2011-07-20 Nr.92-4395

Dėl dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 ,,Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo Valstybės žinios: 2011-07-15 Nr.88-4220

Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo Valstybės žinios: 2011-06-30 Nr.79-3869

Dėl vaikų socializacijos centro veiklos modelio aprašo patvirtinimo (Valstybės žinios,2011-05-24,Nr. 62-2946)

Dėl vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo (Valstybės žinios,2011-05-10,Nr. 55-2674)

Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Valstybės žinios,2011-04-13,Nr. 45-2121 )

Dėl vieningos aštuonių taškų Brailio rašto sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Valstybės žinios: 2011-04-12 Nr.43-2058 

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. ISAK-2243 „Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių poreikio tyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Valstybės žinios, 2011-03-17, Nr. 32-1513)

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas(Valstybės žinios, 2011-03-31, Nr. 38-1804)

Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“(Valstybės žinios, 2010-04-30, Nr. 50-2454)

 LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (Valstybės žinios, 1996, Nr. 33-807)

Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatai

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-101 „Dėl Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Valstybės žinios, 2008-09-23, Nr. 109-4167) 
Priedas 1
Priedas 2
Priedas 3

Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pavyzdinių nuostatų(Valstybės žinios, 2004-01-20, Nr. 10-277)

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai(Valstybės žinios, 2009-01-27, Nr. 10-378)

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ISAK – 3216 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo (Valstybės žinios, 2005-11-05, Nr. 131-4747 ) NEBEGALIOJA NUO 2018-02-01

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas ĮSIGALIOJA NUO 2018-02-01

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Valstybės žinios, 2005-07-12, Nr. 84-3118 ) NEGALIOJA

Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Valstybės žinios, 2013-11-29, Nr. 122-6236)

Dėl Savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo pavyzdinio pareigybės aprašymo (Valstybės žinios, 2004-08-26, Nr. 132-4771)

Dėl Savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialiojo pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo (Valstybės žinios, 2004-08-26, Nr. 132-4773 )

Dėl Savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedo pavyzdinio pareigybės aprašymo (Valstybės žinios, 2004-08-26, Nr. 132-4772 )

Dėl Mokytojo padėjėjo pavyzdinio pareigybės aprašymo (Valstybės žinios, 2005-01-13, Nr. 5-129 )

Dėl Mokyklos specialiojo pedagogo bendrųjų pareiginių nuostatų (Valstybės žinios, 2006-01-14, Nr. 5-171 )

Dėl Logopedų, dirbančių mokyklose, bendrųjų pareiginių nuostatų patvirtinimo (Valstybės žinios, 2006-04-08, Nr. 39-1421 )

Dėl mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų (Valstybės žinios, 2005-08-04, Nr. 94-3520 )

Dėl socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo (Valstybės žinios, 2002-03-06, Nr. 24-896 ) NEGALIOJA

Dėl mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašo patvirtinimo

Dėl Mokyklos psichologo asistento pavyzdinio pareigybės aprašymo

Dėl Mokyklos surdopedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo (Valstybės žinios, 2005-09-24, Nr. 114-4172 )

Dėl Savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos tiflopedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo patvirtinimo(Valstybės žinios, 2006-07-11, Nr. 76-2929 )

Dėl Mokyklos tiflopedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo patvirtinimo (Valstybės žinios, 2006-07-11, Nr. 76-2928 )

Dėl Mokyklos nelankančių vaikų sugrąžinimo į mokyklas programos patvirtinimo [Priedas: 1   ]    (Valstybės žinios, 2010-10-14, Nr. 122-6232)

Kalbos įvertinimo kortelių formos

Rekomenduojamos logopedo darbo dokumentų formos

Dėl Specialiojo ugdymo paslaugų teikimo programos patvirtinimo (Valstybės žinios, 2004-11-25, Nr. 170-6263 )

Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo (Valstybės žinios, 2003-10-15, Nr. 97-4367 )

Dėl pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Valstybės žinios, 2007-02-27, Nr. 25-944)

Dėl Jaunimo mokyklų koncepcijos (Valstybės žinios, 2006-01-19, Nr. 7-263 )

Skip to content