Menu Close

Seminaras Vilniaus Medeinos pradinėje mokykloje 

Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos specialioji pedagogė, logopedė Diana Balčiūnienė  2024 m. kovo 27 d. organizavo respublikinį  seminarą Vilniaus Medeinos pradinėje mokykloje  „Įtraukusis ugdymas įgyvendinant atnaujintas programas: galimybės ir iššūkiai “ (Ilgalaikės programos „Atnaujintų bendrųjų programų pritaikymas mokymosi sunkumų turintiems mokiniams“ I modulis). Seminare dalyvavo Panevėžio miesto pedagoginės – psichologinės tarnybos, mokyklų švietimo pagalbos specialistai, Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos administracijos atstovai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.
Seminaro metu Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos mokytojai ir administracija skaitė aktualius pranešimus apie įtraukųjį ugdymą. Mokyklos direktorius Virginijus Molis ir pavaduotoja ugdymui Renata Bernotienė aptarė, kaip sudaromos optimalios ugdymosi sąlygos specialiosiose klasėse, skirtose intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, kaip specialieji ugdymosi poreikiai atliepiami bendrojo lavinimo klasėse. Taip pat buvo aptarti aktualūs ugdymo turinio atnaujinimo klausimai. Mokyklos specialiosios klasės mokytoja metodininkė Violeta Vansavičienė pristatė Individualaus ugdymo plano rengimą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimą. Mokyklos specialiosios klasės mokytoja metodininkė Laima Strimaitienė pristatė tęstinį mokyklos projektą „Būkime pažįstami“. Mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė Aušra Juzėnienė ir psichologė Lina Juodelytė-Pipinienė skaitė pranešimą apie socialinės ir psichologinės pagalbos teikimą specialiųjų ir bendrojo lavinimo klasių mokiniams. Mokytoja ekspertė Birutė Žeimienė ir vyresnioji mokytoja Asta Čičelytė-Grybienė pristatė praktines patirtis dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Aptarta, kaip ieškoti inovatyvių mokymo(si) būdų atsižvelgiant į individualias vaiko galias ir sunkumus, kaip koreguojant elgesį ir pritaikant mokymosi aplinką pasiekti struktūrinės-kokybinės kaitos ugdyme. Mokytoja ekspertė Irma Dobrovolskienė skaitė pranešimą apie ugdymo turinio ir mokymo priemonių pritaikymą mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. Renginio dalyviams ekskursijos po mokyklą metu buvo pristatytos mokyklos aplinkos, sensorinės erdvės. Vyko diskusijos, kurių metu aptarti aktualūs klausimai, problemos, pasidalinta gerosiomis praktinėmis patirtimis.
Specialioji pedagogė, logopedė Diana Balčiūnienė
Skip to content